GEODÉZIA

Zabezpečuje geodetické a kartografické práce v okresoch Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica a Trebišov. Poskytuje svoje služby pre fyzické osoby, podnikateľov, obce, realitné kancelárie, stavebné firmy v týchto oblastiach

Ø geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Ø geometrické plány na oddelenie pozemku

Ø geometrické plány na rozdelenie pozemku /zlúčenie pozemkov/

Ø geometrické plány na vydanie kolaudačného rozhodnutia (GP je potrebné vyhotoviť pred kolaudáciou domu, garáže, prístavby atď.)

Ø geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností (medzi pozemkami)

Ø geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby (ak je potrebné získať úver na stavbu v banke)

Ø geometrický plán na vymedzenie rozsahu vecného bremena (ak je potrebné napr. právo prechodu cez cudzí pozemok, uloženie inž. sietí)

 

Kataster nehnuteľností

 

Inžinierska geodézia

 

 

Ø polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN

Ø zameranie resp. vytýčenie inžinierskych sietí

Ø vytýčenie základov stavby

Ø zameranie pozdĺžnych a priečnych profilov

 

 

Cenník geodetických a kartografických prác